Zrozumienie potrzeb Klienta poprzez indywidualnie dopasowane środki pomocy prawnej

Nasza oferta

Oferujemy pomoc prawną w następujących postaciach:

I. Ogólne

  1. udzielanie porad prawnych w formie ustnej bądź za pomocą środków porozumiewania na odległość, w ramach naszych Obszarów Praktyk – potrzebujesz pilnej pomocy prawnej? Chciałbyś pozyskać wiedzę na temat jakiejś sprawy, ale nie wymaga ona jeszcze udziału pełnomocnika? Zamów poradę prawną za pomocą poniższego Formularza Kontaktowego,
  2. sporządzanie opinii prawnych w formie pisemnej.

II. Windykacja należności pieniężnych

  1. dokonanie wstępnej analizy dokumentacji dłużnika oraz danych z rejestrów i ewidencji pod kątem wypłacalności dłużnika oraz określenia perspektywy zaspokojenia wierzyciela,
  2. przedsądowy kontakt z dłużnikiem, mający na celu ustalenie jego stanowiska wobec zadłużenia, a także potencjalnie uzyskanie dodatkowych, istotnych informacji na temat jego sytuacji prawnej i finansowej,
  3. sporządzenie pisemnego wezwania do zapłaty wraz z obliczeniem należności ubocznych, takich jak odsetki i rekompensata za koszty odzyskiwania należności,
  4. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego (przygotowanie pozwu i innych pism procesowych oraz reprezentacja procesowa),
  5. skierowanie sprawy na drogę postępowania zabezpieczającego bądź egzekucyjnego,
  6. przygotowywanie pism oraz reprezentacja w ramach postępowania zabezpieczającego bądź egzekucyjnego.

III. Sprawy cywilne i gospodarcze 

  1. przygotowywanie projektów umów cywilnych i gospodarczych, aneksów do umów, wypowiedzeń i innych pism związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów,
  2.  sporządzenie pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosków dowodowych, apelacji od wyroku sądu I instancji i innych pism procesowych oraz reprezentacji procesowej strony w ramach spraw cywilnych i gospodarczych,
  3. sporządzanie nadzwyczajnych środków odwoławczych w ramach postępowania cywilnego i gospodarczego (skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia),
  4. odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń) w ramach postępowania likwidacyjnego, np. w związku z zaniżeniem wypłaconego odszkodowania, przyznanego w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia.

IV. Sprawy karne i o wykroczenia

  1. sporządzanie pism procesowych (wniosków, zażaleń, apelacji) i uczestnictwo w czynnościach procesowych oraz reprezentacja procesowa w ramach postępowania karnego bądź w sprawie o wykroczenie osoby podejrzanej, podejrzanego, obwinionego, oskarżonego (obrona) albo pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego bądź prywatnego (pełnomocnictwo), na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenia/śledztwa) oraz postępowania sądowego, 
  2. składanie wniosków i zażaleń oraz innych pism w związku z ubocznymi rozstrzygnięciami organów ścigania bądź sądu, np. w przedmiocie tymczasowego aresztowania, zabezpieczenia mienia, zatrzymania prawa jazdy,
  3. składanie wniosków i zażaleń oraz innych pism procesowych oraz reprezentacja procesowa w ramach postępowania wykonawczego,
  4. sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia w ramach postępowania karnego, o wykroczenia i skarbowego (kasacji, skargi na wyrok sądu odwoławczego, wniosku o wznowienie postępowania).

V. Sprawy administracyjne i podatkowe

  1. przygotowanie deklaracji, wniosku, odwołania i innych pism w ramach postępowań administracyjnych i podatkowych,
  2. sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczne rozstrzygnięcie organu administracyjnego bądź podatkowego,
  3. przygotowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. Sprawy finansowe

  1. przygotowanie opinii prawnej na temat planowanej transakcji,
  2. analiza prawna dokumentacji przedsiębiorstwa,
  3. identyfikacja ryzyk prawnych w związku z planowaną reorganizacją przedsiębiorstwa, rozporządzenia mieniem bądź zaciągnięcia zobowiązania.

VII. Sprawy rodzinne

  1.  sporządzenie pozwu bądź odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych oraz reprezentacja procesowa w sprawie o rozwód,
  2.  przygotowanie projektu zasad kontaktów z dzieckiem i innych pism oraz wniosków związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  3.  reprezentacja procesowa w postępowaniach sądowych dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, zaprzeczenia ojcostwa, przyznania/ podwyższenia/obniżenia/uchylenia alimentów oraz innych spraw rodzinnych.

Formularz kontaktowy