Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

 
 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Cholewski, z siedzibą w Pułtusku (06-100) przy ul. Baltazara 2, NIP: 5681608595, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania serwisu kancelariacholewski.pl 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, jeśli zainicjujecie taką komunikację.

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Państwem także prawo żądania ich sprostowania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Państwa dane są niezbędne, aby umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Państwem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością skontaktowania się z Państwem.

Klauzula informacyjna dla klienta Kancelarii Radcy Prawnego

Radca Prawny Łukasz Cholewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Cholewski” z siedzibą w Pułtusku, ul. Baltazara 2, 06-100 Pułtusk, otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją usług prawnych podejmowanych na Państwa zlecenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych).

Działania Radcy Prawnego podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami – spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szczegółowy zakres obowiązków Radcy Prawnego definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 1982 r nr 19 poz. 145 z późn. zm.).

Radca Prawny będzie przekazywał Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

Radca Prawny ma obowiązek przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia świadczenia pomocy prawnej, w związku z którą otrzymał te dane.

Informacje stanowiącej Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Radcę Prawnego w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) świadczenia pomocy prawnej. Odmowa przekazania tych informacji Radcy Prawnemu uniemożliwia świadczenie pomocy prawnej.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, o ile prawa tego nie wykluczają przepisy szczególne.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania bądź wątpliwości związane z działaniami Radcy Prawnego, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kontakt@kancelariacholewski.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.